Визията ни за Клуб „Драгендорф" е:

 

Динамично развиваща се образователна, изследователска и културна среда с химическа идентичност и университетско значение, разпознаваема на градско и национално ниво. Социална среда за химици, предоставяща конкурентноспособни предимства за формиране на мултидисциплинарни екипи в областта на науките за природата, обществото и технологиите. 

 

 

Мисията на Клуб „Драгендорф" е:

 

  • да подпомага ус­пешна со­циализация на младите химици от различните специалности на Химически факултет по време на следването и след завършване на образованието;
  • да изгражда морални на­учни, културни и исторически традиции в областта на химическите науки и създава етични модели на поведение между обучавани и обучаващи;
  • да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – професор Георг Ноел Драгендорф, като утвърждава съзнание за професионална химическа иден­тичност и демонстрира връзките на химическата наука с различните сфери на живота в интерес и полза на хората и общест­вото;
  • да подпомага набирането на кандидат-студенти за Химически факултет, чрез изграждане на взаимоотношения със средни училища, професионални гимназии, общински центрове за работа с деца, други химически клубове

 

За да осъществи своята мисия, следвайки традициите на Химически факултет, Клубът:

  • осъществява регулярни клубни срещи на достъпно, популярно, интердисциплинарно равнище, организирани и информационно обезпечени от доброволен екип и с финансовата подкрепа на Студентски съвет ;
  • организира провеждането на иновативни изследвания в приоритетни научни области, от екипи с участието на обучавани и обучаващи, в инте­рес и полза на обществото, финансирани по проекти на НПД;
  • прилага технологии и методи за ефективно обучение, като използва потенциала на академичния състав, на територията на ПУ и по покана от училища и школи;
  • осигурява информация, логистика и подготовка за кандидат-студенти, с участието на изявени студенти и финансова подкрепа от фонд КСК .

 

Най-важната задача на Клуб Драгендорф е да осигурява мотивация и подкрепа в професионална подготовка на специалисти в областта на химичните науки, способни на гъвкави интердисциплинарни решения в своята професионална прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

 

Основна целкоято Клуб Драгендорф трябва да постигне, е:

Утвърждаване на Химически факултет на ПУ „П. Хилендарски" като водеща българска образователна институция в областта Химически науки — пример на академи­чен модел за качествено образова­ние, територия на съвременни научни изследвания и иновации, желан и пред­почи­тан партньор с ясни предимства.